“User:Mhss/workshop1”的版本间的差异

来自上座部佛教百科
跳转至:导航搜索
第45行: 第45行:
 
|-
 
|-
 
! 惡作 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || * ||  || 1
 
! 惡作 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || * ||  || 1
 +
|-
 +
! rowspan="2" | 有行(2) !! 昏沉 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || * ||  || 1
 +
|-
 +
! 睡眠  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || * ||  || 1
 +
|-
 +
! 痴 !! 疑  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || * ||  || 1
  
 
|}
 
|}

2011年10月25日 (二) 14:37的版本

五十二心所与十四作用
五十二心所 十四作用
离路 路心 总计
1.结生 2.有分 3.死 4.转向 五识 10.领受 11.推度 12.确定 13.速行 14.彼所缘
五门 意门 5.见 6.闻 7.嗅 8.尝 9.触
通一切心所(13) 遍一切心所(7) * * * * * * * * * * * * * * * 14
杂心所(6) * * * * * * * * * * 9
* * * * * * * * * * 9
圣解 * * * * * * * * * * 9
精进 * * * * * * * 7
* * * * * * 6
* * * * * 5
不善心所(14) 遍一切不善心心所(4) * 1
无惭 * 1
无愧 * 1
掉举 * 1
贪(3) * 1
* 1
* 1
嗔(4) * 1
* 1
* 1
恶作 * 1
有行(2) 昏沉 * 1
睡眠 * 1
* 1