“可意俱行之身念”的版本间的差异

来自上座部佛教百科
跳转至:导航搜索
经藏记载
第2行: 第2行:
  
 
==概述==
 
==概述==
{{NLK|kāyagatāsati}}是身念,也作身 念、身行念,是四念处中的身念处。 根据注释 ,修习 身至念依入出息修习 种威仪(姿势) 于行、立、坐、眠、寤、语、默保持正念正知,时常依三十二身分、 界差别、十不净、九墓地观、四色界 定而修习
+
{{NLK|kāyagatāsati}}是身念,也作身念 、身行念,是四念处中的身念处。{{NLK|Sātasahagatā}},可意俱行是指与乐相应 由于 修习 可获得 禅定 除了第 四禅 以外,都有伴有乐受
  
{{NLK|Sātasahagatā}} 行是指 与乐 由于 修习可 获得 四禅 除了第四 以外 都有伴有乐受
+
根据注释 修习身念处依据六种方式:入出息,威仪路,正知,厌恶作意(三十二身分)、四界分别、九墓地观。
 +
*入出息:如实观察自己的呼吸。其中分为四个阶段:入出息、长短息、全息、微息。<ref>元亨寺《汉译南传大藏经》《中部经典四·第一一九·身行念经》:于此,诸比库!比丘或至森林、或至树下、或至空屋而结跏趺坐,预修正身、现前树立念。彼有念入息、有念出息。或长入息,知‘我长入息’或长出息,知‘我长出息。’或短入息,知‘我短入息。’或短出息,知‘我短出息。’学‘我觉受全身正在入息,’学‘我觉受全身正在出息。’学‘我静寂身行正在入息,’学‘我静寂身行正在出息。’斯如是不放逸、专精勤住者,凡,令断此等世俗之念、思惟,为断此等,于内心安立、安定、专一于等定。诸比库!如是始为比库修身行之念。</ref>
 +
 
 +
*威仪路:如实了知行、住、坐、卧四种姿势。<ref>《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比丘或行,知‘我在行。’或立,知‘我在立。’或坐,知‘我在坐。’或卧,知‘我在卧。’或凡如其身之所愿[皆]知其如是。</ref>
 +
 
 +
*正知:在一切行为中保持四种正知:有益、适宜、行处、无痴。<ref>《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库或往或返亦正知者。或见前或见后亦正知也。或屈或伸亦正知。持僧伽梨衣、钵、衣亦正知者。于食、饮、啖、尝亦正知。于大小便行亦正知。于行、立、坐、眠、寤、语、默亦正知者。</ref>
 +
 
 +
*厌恶作意:是指因为身体不净,而厌恶身体的三十一个组成部分<ref>《[[清净道论]]》等义注,通常在此三十一基础上再加上“脑”而成三十二身分。</ref>。<ref>《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库以此身体,从足底以上、头发以下,只要是皮肤所围,以观察充满种种类之不净:‘此身中有发、毛、爪、齿、肤、肉、筋、骨、骨髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、大小肠、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、肪、唾、洟、关节骨液、尿。’诸比库!譬如,有两口之谷袋,充入种种离多之谷类,谓:‘稻、粳、绿豆、豆颗、胡麻、糙米等。’如有眼士夫之解观察此:‘此等是稻、此等是粳,此等是绿豆,此等是豆颗,此等是胡麻,此等是糙米也。’恰如是,诸比库!只要此身被此等物从足底以上头发以下之皮肤所围,以观察充满诸类之不净:‘于此身中,是发、毛、爪、齿、肤、肉筋、骨、骨髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、大小肠、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、肪、唾、洟、关节骨液、尿。’</ref>
 +
 
 +
*界作 :指四界分别,为观察身体内的地、水、火、风四界。<ref>《中部经典四·第一一九·身 念经》:复次,诸比库!比库如此身之所立、所愿,从界观察:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’诸比库!譬如善巧屠牛者或屠牛者之弟子屠牝牛于四衢之大街,分分割截如在坐。诸比库!恰如是,比库如此身之所立、所愿,从界观察:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’</ref>
 +
 
 +
*九墓地: 是指 人死后的各种肉体败坏的色 :膨胀青瘀脓烂相、食残相、断坏相、血涂相、筋腱连骨相、散乱相、白骨相、陈年白骨相、骨粉相。<ref>《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库之如被投弃墓场之身体,死而或经一日、或二日、或三日,如见膨胀、青瘀、脓生,……复次,诸比库!譬喻比库之如被投弃墓场之身体,如见或被鸟啄,或被鹰啄,或被兀鹰啄,或被犬啖,或被豹啖,或被其他种种生物所啖……见被投弃墓场之身体:[或]骨相连而有肉、血、亦有筋之系,[或]骨虽相连,无肉血淋,而有筋之系,[成]骨虽相连,血、肉已无,而有筋之系,[或]诸骨[已]去连系而散在诸处:手骨、足骨、脚骨、腿骨、腰骨、脊骨、头盖骨等为各别矣……见被投弃墓场之身体,[或]或骨之白化为一种贝白,[或]诸骨仅化为块,[或]诸骨之干燥朽败为粉末。彼集视斯身:‘此身亦如是者,有如是性,难免如是。’</ref>
 +
 
 +
有时候会把九墓地分为九种不同的身随观业处,和其他五项合为十四种身随观业处。入出息念、厌恶作意此两种为安止业处 ,修习 入出息念 以达到第 四禅, 修习厌恶作意可以达到初 。其余十二种为近行业处 只能达到近行定
  
 
==律藏记载==
 
==律藏记载==
第19行: 第32行:
  
 
{{Cquote|然者,诸比库!身行之念,云何修习、云何广修者有大果、大功德耶?}}
 
{{Cquote|然者,诸比库!身行之念,云何修习、云何广修者有大果、大功德耶?}}
 
{{Cquote|于此,诸比库!比库或至森林、或至树下、或至空屋而结跏趺坐,预修正身、现前树立念。彼有念入息、有念出息。
 
 
或长入息,知‘我长入息’或长出息,知‘我长出息。’或短入息,知‘我短入息。’或短出息,知‘我短出息。’学‘我觉受全身正在入息,’学‘我觉受全身正在出息。’学‘我静寂身行正在入息,’学‘我静寂身行正在出息。’斯如是不放逸、专精勤住者,凡,令断此等世俗之念、思惟,为断此等,于内心安立、安定、专一于等定。诸比库!如是始为比丘修'''身行之念'''。<ref name="元亨寺"/>}}
 
  
 
 《增支部经典一·一 集·第二十一·静虑品》:
 
 《增支部经典一·一 集·第二十一·静虑品》:
第37行: 第46行:
  
 
==注释与引用==
 
==注释与引用==
{{reflist|1}}   
+
{{reflist}}   
  
 
[[Category:应当修法]]
 
[[Category:应当修法]]

2013年1月3日 (四) 23:31的版本

可意俱行之身念(巴利语:Kāyagatāsati sātasahagatā),身念处之修习。

概述

kāyagatāsati是身念,也作身念处、身行念,是四念处中的身念处。Sātasahagatā,可意俱行是指与乐相应,由于修习可获得四禅定,除了第四禅以外,都有伴有乐受。

根据注释,修习身念处依据六种方式:入出息,威仪路,正知,厌恶作意(三十二身分)、四界分别、九墓地观。

 • 入出息:如实观察自己的呼吸。其中分为四个阶段:入出息、长短息、全息、微息。[1]
 • 威仪路:如实了知行、住、坐、卧四种姿势。[2]
 • 正知:在一切行为中保持四种正知:有益、适宜、行处、无痴。[3]
 • 厌恶作意:是指因为身体不净,而厌恶身体的三十一个组成部分[4][5]
 • 界作意:指四界分别,为观察身体内的地、水、火、风四界。[6]
 • 九墓地:是指人死后的各种肉体败坏的色相:膨胀青瘀脓烂相、食残相、断坏相、血涂相、筋腱连骨相、散乱相、白骨相、陈年白骨相、骨粉相。[7]

有时候会把九墓地分为九种不同的身随观业处,和其他五项合为十四种身随观业处。入出息念、厌恶作意此两种为安止业处,修习入出息念可以达到第四禅,修习厌恶作意可以达到初禅。其余十二种为近行业处,只能达到近行定。

律藏记载

《小品·第十一·五百〔结集〕犍度》[8]

时,具寿马哈咖沙巴告僧伽,言:“诸大德!请听我言!若僧伽机熟,僧伽选此五百比库,于王舍城住雨安居而令结集法与律,不令余诸比库于王舍城住雨安居。是乃表白。……时,具寿阿难念:“明日有集会,我有学而不相应往集会。”夜之多分持身念而过,夜过,清晨欲倚身而卧,头未至枕,脚已离地,于其间,脱诸漏,心解脱。时,具寿阿难得阿拉汉而往集会。

经藏记载

351. "katamo eko dhammo bhāvetabbo? Kāyagatāsati sātasahagatā. Ayaṃ eko dhammo bhāvetabbo.
二 云何一法是应当修?[谓:]可意俱行之身念,此一法是应当修。[8]

《中部经典四·第一一九·身念处经》:

" Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, kāyagatāsati kathaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā?
然者,诸比库!身行之念,云何修习、云何广修者有大果、大功德耶?

《增支部经典一·一 集·第二十一·静虑品》:

诸比库!有一法,修习多修习,则起大厌背、起大利、起大安稳、起正念、正智、得智见、得现法乐住、作证明解脱之果。云何为一法?是念身

诸比库!有一法,修习而……乃至……作证明解脱之果。诸比库!有一法,修习多修习,则身轻安,心轻安,寻、伺止息,而修习顺明分之法至于圆满。云何为一法?是念身。……

……诸比库!有一法,修习多修习,则能作证预流果,作证一来果,能作证不还果,能作证阿拉汉果。云何为一法?是念身[8]

参见

注释与引用

 1. 元亨寺《汉译南传大藏经》《中部经典四·第一一九·身行念经》:于此,诸比库!比丘或至森林、或至树下、或至空屋而结跏趺坐,预修正身、现前树立念。彼有念入息、有念出息。或长入息,知‘我长入息’或长出息,知‘我长出息。’或短入息,知‘我短入息。’或短出息,知‘我短出息。’学‘我觉受全身正在入息,’学‘我觉受全身正在出息。’学‘我静寂身行正在入息,’学‘我静寂身行正在出息。’斯如是不放逸、专精勤住者,凡,令断此等世俗之念、思惟,为断此等,于内心安立、安定、专一于等定。诸比库!如是始为比库修身行之念。
 2. 《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比丘或行,知‘我在行。’或立,知‘我在立。’或坐,知‘我在坐。’或卧,知‘我在卧。’或凡如其身之所愿[皆]知其如是。
 3. 《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库或往或返亦正知者。或见前或见后亦正知也。或屈或伸亦正知。持僧伽梨衣、钵、衣亦正知者。于食、饮、啖、尝亦正知。于大小便行亦正知。于行、立、坐、眠、寤、语、默亦正知者。
 4. 清净道论》等义注,通常在此三十一基础上再加上“脑”而成三十二身分。
 5. 《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库以此身体,从足底以上、头发以下,只要是皮肤所围,以观察充满种种类之不净:‘此身中有发、毛、爪、齿、肤、肉、筋、骨、骨髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、大小肠、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、肪、唾、洟、关节骨液、尿。’诸比库!譬如,有两口之谷袋,充入种种离多之谷类,谓:‘稻、粳、绿豆、豆颗、胡麻、糙米等。’如有眼士夫之解观察此:‘此等是稻、此等是粳,此等是绿豆,此等是豆颗,此等是胡麻,此等是糙米也。’恰如是,诸比库!只要此身被此等物从足底以上头发以下之皮肤所围,以观察充满诸类之不净:‘于此身中,是发、毛、爪、齿、肤、肉筋、骨、骨髓、肾、心、肝、肋、脾、肺、大小肠、胃、粪、胆汁、痰、脓、血、汗、脂、泪、肪、唾、洟、关节骨液、尿。’
 6. 《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库如此身之所立、所愿,从界观察:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’诸比库!譬如善巧屠牛者或屠牛者之弟子屠牝牛于四衢之大街,分分割截如在坐。诸比库!恰如是,比库如此身之所立、所愿,从界观察:‘于此身中,有地界、水界、火界、风界。’
 7. 《中部经典四·第一一九·身行念经》:复次,诸比库!比库之如被投弃墓场之身体,死而或经一日、或二日、或三日,如见膨胀、青瘀、脓生,……复次,诸比库!譬喻比库之如被投弃墓场之身体,如见或被鸟啄,或被鹰啄,或被兀鹰啄,或被犬啖,或被豹啖,或被其他种种生物所啖……见被投弃墓场之身体:[或]骨相连而有肉、血、亦有筋之系,[或]骨虽相连,无肉血淋,而有筋之系,[成]骨虽相连,血、肉已无,而有筋之系,[或]诸骨[已]去连系而散在诸处:手骨、足骨、脚骨、腿骨、腰骨、脊骨、头盖骨等为各别矣……见被投弃墓场之身体,[或]或骨之白化为一种贝白,[或]诸骨仅化为块,[或]诸骨之干燥朽败为粉末。彼集视斯身:‘此身亦如是者,有如是性,难免如是。’
 8. 8.0 8.1 8.2 元亨寺《汉译南传大藏经》